Vannak, akik egész életükben „hétköznapi semmiségek” között élnek. Boldogan megelégszenek az átlagossal, és amíg valahogy elvegetálnak, addig igazából más nem is számít.

Ugyanez szivárog be lelki életükbe is: középszerű keresztyénként imaéletük sivár, a Bibliát alig nyitják ki, és sosem tesznek bizonyságot felebarátjuknak.

Pál is az ilyen emberekre utal, amikor azt írja: „Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat.” (1 Timóteus 1:6)

Mennyit ér?

Mikor először osztottam meg másokkal az „értékes vetőmag” gondolatát, legtöbben azt gondolták, csak a szétszórt vetőmag mennyiségéről beszélek. Bár Isten valóban azt szeretné, hogy bőségesen vessünk, mégis jobban érdekli az, hogy tartalmas, valódi értéket képviselő magokkal dolgozzunk.

Újra és újra tegyük fel magunknak a kérdést: „Valóban értékes az, amire az időmet szánom?”

Természetesen készségesen álljunk rendelkezésére mindazoknak, akik segítségért fordulnak hozzánk, de óvakodjunk attól, hogy órákig tartó fecsegésbe bocsátkozzunk velük. Tényleg szükséges, hogy órákon át telefonáljunk, pletykáljunk, panaszkodjunk, vagy ezer éves történeteket feszegessünk?

Eljön az idő, amikor meg kell húznunk a határt, újat kell kezdenünk, és azokkal foglalkozni, amik valódi értéket képviselnek életünkben.

Isteni haszon

Sokszor hallottam, hogy az igehirdetők listákba szedve sorolják, milyen „bűnöket” kellene elhagynunk. Van azonban egy vétek, amelytől Isten szeretné, ha megszabadulnánk, mégis ritkán hallunk róla. Vajon melyik az? Egy céltalan, és jövőnkre nézve a legkevésbé sem pozitív viselkedésről van szó.

Létfontosságú, hogy megértsük: az Úr semmit sem tesz életünkben, ami ne hozna hasznot.

A tálentumok példázatában Jézus pontosan erre hívja fel a figyelmet. Egy emberről mesél, aki hosszú útra indult, de előtte még magához hívatta három szolgáját, és szétosztotta közöttük vagyonát.

Az első szolgának öt, a másiknak kettő, a harmadiknak pedig egy tálentumot adott. Egy tálentum ma több, mint ezer dollárt érne.

Ebben a történetben az az igazán figyelemreméltó, hogy a gazda „kinek-kinek képessége szerint” osztotta szét ezeket a tálentumokat (Máté 25:15). Más szóval, annyit adott nekik, amennyivel úgy gondolta, elbírnak.

A Biblia azt írja, hogy amikor hazatért a ház ura, „számadást tartott velük” (19. vers). A számadás azt jelenti, hogy elszámoltatta szolgáit a nekik adott vagyonnal, hogy kiderítse, hasznot hoztak, vagy veszteségesen gazdálkodtak.

Átnézte a könyvelést, és látta, hogy azok a szolgák, akiknek öt, illetve két tálentumot adott, okosan fektették be, és megkétszerezték a pénzét.

Megdicsérte őket, amiért hasznos szolgái voltak.

Ugyanakkor az, aki egy tálentumot kapott, tele volt félelemmel. Elásta a pénzt és csak annyit adott vissza, amennyit kapott.

Az ura „gonosz és rest szolgának” nevezte. (26. vers), és még azt az egy tálentumot is elvette tőle, amilye volt, és annak adta, aki tíz tálentumot hozott neki!

Mi a különbség a három szolga között? Az első kettő gyümölcsözően értékesítette a rá bízott tőkét, értelmes befektetést csináltak.

Metszésidő!

Az Úr azokat keresi, akik elkötelezetten vágynak a termésre.

Jézus egy alkalommal szőlővesszőhöz hasonlította magát, Atyját pedig szőlősgazdához (János 15:1). Vajon mit tesz a Mindenható, hogy növelje a termést? „Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen.” (János 15:2)

Mivel Krisztus a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők, aki benne marad, „az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” (János 15:5).

Ugyanakkor, „ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik” (6. vers).

Az Úr azt szeretné, ha gyümölcstermők lennénk, és azok is maradnánk.

Termelés és termékenység

Mózes első könyvében Isten tíz alkalommal szól, és a Biblia mindig hozzáteszi: „megalkotta…megalkotta…megalkotta”.

Ezután pedig minden teremtményére – fákra, virágokra, tengeri élőlényekra, állatokra, madarakra – a szaporodás feladatát bízta. „Hajtott tehát a föld növényeket: különféle füveket, amelyek magvakat hoznak, és különféle gyümölcstermő fákat, amelyeknek magvuk van.” (1 Mózes 1:12) Isten pedig ezt mondta: „Hozzon elő a föld különféle élőlényeket: különféle jószágokat, csúszómászókat és vadállatokat!” (1 Mózes 1:24)

Az első férfi és nő, akiket a Mindenható saját képmására teremtett (26. vers), egy további parancsot is kaptak: nem csak sokasodnunk kell a földön (termékenység), hanem uralkodni is, azaz uralmunk alá kell vonni Isten minden teremtményét (hatalom gyakorlása).

Ez a mindenkori sorrend: először termékenynek kell lennünk, csak azután gyakorolhatunk uralmat.

Merész lépés

A Biblia tanúsága szerint nem csak azért kaptuk Isten igéjét, hogy fenyítsen és feddjen bennünket, hanem hogy hasznunkra váljon ihletett szövege.

Ahogy Pál írta a fiatal Timóteusnak: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” (2 Timóteus 3:16)

Csak a jelentésben gazdag, értékes vetőmag hoz gyümölcsöző termést.

Aki az Igével felszerelkezve kész a szellemi formálódásra, annak bátran kell lépnie. Nem ismételhetjük örökké a régi lemezt!

Lelkészi szolgálatom alatt megfigyeltem, hogy ha valakinek igazán szüksége van Isten közelségére, megváltozik a viselkedése. Ahelyett, hogy csendben kuksolna az istentiszteleten, felemelt kezekkel, nagy hangon dicsőíti Istent. Hiszem, hogy ezekre az őszinte cselekedetekre Isten is odafigyel.

Az igazán jelentős vetőmag hoz hasznot és változást.

Az értékes vetőmag négy jellemzője

Talán aprócskának tűnik, amit elvetsz, mégis hihetetlen lehetőség rejlik életünk minden területére nézve. Vizsgáljuk meg csodálatos jellemzőit!

  1. A vetőmag szellemi értéke

Ég és föld a különbség az ember által ültetett és Isten által plántált vetés között. Hívőként olyan maghoz jutunk hozzá, amely szellemünkre hat, és sosem hal el.

Péter apostol így ír erről: „…nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.” (1 Péter 1:23)

Nem csak átmosta szívünket Jézus drága vére, hanem Isten igéjét is elültette bennünk, hogy csodálatos módon sokasodjon. Tudjuk, hogy a magvető „az igét veti” (Márk 4:14), amely hatalmas termésre képes.

A bőséges aratás közvetlenül összefügg azzal, miként fogadjuk az igét.

Jézus mondja: „Megint más a tövisek közé vetett mag: ezek azok, akik meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfojtja az igét, úgyhogy ez sem hoz termést.” (Márk 4:18–19)

Mennyire más viszont, ha szeretjük és becsüljük az Igét: „A jó földbe vetett mag: azok, akik hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincannyi, a másik hatvanannyi, némelyik pedig százannyi termést hoz.” (Márk 4:20)

Szellemi terméshez szellemi mag szükséges, ezért olyan sarkalatos Isten igéje növekedésünk szempontjából.

  • A vetőmag lelki értéke

A „lelki” valóság magába foglalja gondolatainkat és érzelmeinket, ezeken keresztül hatnak ránk a körülmények és ragad el a pillanat.

A Szentírás megkülönbözteti egymástól a szellemi (kinyilatkoztatott bölcsesség) és testi ismeretet (világi tudás).

Olvasással és tanulással elsajátíthatjuk az ábécét, a matematikát és a történelmet, de szellemi értelmünk csak akkor nyílik meg, ha befogadjuk az Istentől kapott magot.

Ezért írja Pál: „És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róma 12:2)

Később azt is írja az apostol, hogy ejtsünk foglyul minden gondolatot, és arra figyeljünk, ami igaz, őszinte, igazságos, tiszta és szeretetre méltó. „…ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!” (Filippi 4:8)

Egész látásmódunkat át kell formálnunk, ha Isten szerint akarunk gondolkodni. A Biblia kijelenti: „Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” (Efezus 4:22–24)

Ha nem vagyunk elég éberek, a világi rendszerek fogják vakon átprogramozni agyunk érzelmi és értelmi hálózatát. Jakab ezt írja: „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.” (Jakab 1:22)

Lelkivilágunknak is szüksége van a belé vetett magokra. „Aki megtérített egy bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez.” (Jakab 5:20)

Miután elfogadtuk Isten Fiát, csak akkor válhatunk szellemileg éretté és lakhat bennünk Krisztus értelme (1 Korinthus 2:16), ha az ige meggyökerezett bennünk, így újul meg lelkünk.

  • A vetőmag testi értéke

Tapasztalatból mondom, ha elhanyagoljuk testünket, előbb vagy utóbb nagy árat fizetünk érte. Szívinfarktust kaptam, mert nem törődtem fizikai egészségemmel. Se Isten, se Sátán nem felelt ezért: magamnak okoztam!

Ezután a drámai ébresztő után gyökeresen változtatnom kellett étkezésemen, és elkezdtem sportolni. Végül is testemnek és véremnek is teremtő Istenemről kell tanúskodnia.

Mondjuk együtt a zsoltárossal: „Dicsérlek, mert csodálatos módon teremtettél.” (Zsoltárok 139:14 EFO)

Isten akaratát hagyjuk figyelmen kívül, ha engedjük, hogy halandó testünk leépüljön. Pál írja: „Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek tehát Istent testetekben!” (1 Korinthus 6:19–20)

Istentől kaptuk testünket, és az, ahogy ezzel a „cserépedénnyel” bánunk, megmutatja, mennyire értékeljük ajándékát.

  • A vetőmag anyagi értéke

Az Ige azt mondja, Isten parancsolatai életünk minden területére érvényesek, nem csak szellemi, lelki és testi, hanem anyagi dolgainkra is. Ezért sosem habozom elkérni Istentől anyagi és pénzügyi áldásait.

Isten azt szeretné, hogy népe bőségben éljen, és amikor ez megvalósul, örvendezik. Dávid király mondja: „Ujjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják! Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgája javát akarja!” (Zsoltárok 35:27)

Ugyanakkor növekedésünk, virágzásunk egyenesen következik abból, ha Isten törvényét és elveit követjük. A haszon például a befektetéstől függ. Az Írás egyértelműen kimondja, „ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék” (2 Thesszalonika 3:10).

Mi is beleállhatunk Isten anyagi áldásainak áramlatába, ha rendszeresen adunk és kapunk, vetünk és aratunk.

Te döntesz

Ha szeretnéd, hogy alapjaiban változzon meg az életed, vesd el a magot a fent említett négy területen!

  • Felejtsd el a múltat, és fektess be szellemi jövődbe!
  • Forradalmasítsd gondolkodásodat, és tápláld lelkedet azáltal, hogy rendületlenül kutatod Krisztus akaratát!
  • Mostantól bánj úgy a testeddel, mint amely valóban a Szent Szellem temploma!
  • Adj többet, mint amit elveszel, ezzel anyagi jövődnek is új irányt szabsz!

Egy perccel se botorkálj tovább a bizonytalanság völgyében! Isten segíteni fog jövőd alakításában, ha értékes vetőmagot vetsz.

A cikk a „Significant Seed – Perpetual Harvest” c. könyv alapján készült.
Copyright ©2005 Rick Thomas
A szerző engedélyével. Minden jog fenntartva!

+ posts

Rick Thomas az Abundant Life Christian Center gyülekezet vezető pásztora (Margate, Florida, USA). Nemzetközileg elismert pásztor-tanító és konferenciaelőadó