A Szent Szellemet bemutató képek közül az egyik legérdekesebbet Pálnak köszönhetjük. A római börtönből levelet írt az efézusi gyülekezetnek. A nyitó fejezetben így ír:

Ti is hallottátok az igazság üzenetét, üdvösségetek örömhírét, és hittetek Krisztusban. Isten pedig Krisztusban megjelölt benneteket egy különleges jellel: a megígért Szent Szellemet adta nektek is. A Szent Szellem a foglalója az örökségünknek és a biztosítéka annak, hogy azt egyszer teljes egészében birtokba is fogjuk venni. Mindennek a célja pedig Isten dicsőségének dicsérete. (Efézus 1:13–14; EFO)

A Szent Szellem megnevezése Pál fenti szavaiban: „a foglalója az örökségünknek és a biztosítéka annak, hogy azt egyszer teljes egészében birtokba is fogjuk venni” (14. vers). Most nézzük meg, hogyan próbálja néhány angol bibliafordítás visszaadni ennek a kifejezésnek a jelentését:

  • NIV – „az örökségünket garantáló foglaló”
  • The Message – „az eljövendő első részlete”
  • NASB – „örökségünk záloga”
  • Amplified Bible – „örökségünk biztosítéka [zsengéje, záloga, előíze, foglalója]”
  • KJV – „örökségünk előlege”

A hívő keresztyén tulajdonképpen előleget, első részletet, előízt, foglalót kap, amikor betölti a Szent Szellem.

Fizetett már a kedves Olvasó autóra, házra foglalót? Mi a foglaló üzenete? Azt ígérjük vele, hogy hamarosan visszatérünk a vételár fennmaradó részével. Arra kérjük az eladót, hogy tartsa fenn számunkra, ne adja el senki másnak a szóban forgó árucikket. Annyira elszántak vagyunk a tranzakcióval kapcsolatban, hogy hajlandóak vagyunk lemondani a foglalóról, ha nem fizetnénk ki a hátralékot.

Ezenfelül pedig ugyanolyan fizetőeszközzel térünk vissza, mint amit foglalóként ott hagytunk. Azaz, amikor nagyobb összeget kell visszahoznunk, az eladó bízni fog bennünk, ha ott hagyunk nála egy kisebb összeget. A kevés, amit ott hagyunk nála, arra készteti, hogy higgye el: van még belőle. Annak a bizonyítéka, hogy megbízhat bennünk. Vajon hogyan vonatkozik mindez a Szent Szellemre?

Újjászületéskor a hívő keresztyént elpecsételi a Szent Szellem, amikor pedig a hívő bemerítkezik Szent Szellembe, a menny előízét, foglalóját kapja meg. Az egészből egy kicsi darabkát. A Szent Szellembe való bemerítkezéssel abban a kiváltságban van részünk, hogy a mennyből már most egy kicsi ízelítőt kapunk. Például, a mennyben nem lesz többé betegség és halál (Jelenések 21:4). Ezzel párhuzamosan a Szent Szellembe való bemerítkezéskor elérhetővé tett egyik ajándék a gyógyítások kegyelmi ajándéka (1 Korinthus 12:9). A földön elérhető gyógyulás valós, de ideiglenes. Lehet, hogy a rákból meggyógyulok, de ettől még később meghalok. A mennyben viszont egészséges, megdicsőült testet kapok, amely soha nem betegszik meg. Ettől függetlenül igazán nagy kiváltság, hogy a mennyet már itt a földön is megízlelhetjük.

Ugyanilyen módon, a mennyben úgy ismerünk majd, ahogy bennünket is ismert az Isten (1 Korinthus 13:12). A Szent Szellemmel viszont már most is részesülhetünk az ismeret és a bölcsesség beszédének ajándékából (1 Korinthus 12:8). Olyan dolgokról kaphatunk természetfeletti kinyilatkoztatást, amelyeket természetes szinten nem tudhatunk. De ezek a kinyilatkoztatások természetüknél fogva részlegesek. Így például Agabosz előre tudta, hogy Pált megkötözik Jeruzsálemben, de azt nem tudta, hogy ettől függetlenül Pálnak mégis el kell mennie. Mindemellett nem csodálatos, hogy mégiscsak előre tudta, hogy Pált megkötözik? Az ismeret beszéde így annak az előíze, hogy milyen lesz majd a mennyben.

A Szent Szellem foglaló – ennek a kijelentésnek nagy a súlya. Utaltam már arra, hogy erőt kapunk a tanúságra és a szent életre, de van még több… Amikor a hívő keresztyén bemerítkezik Szent Szellembe, erőt kap, hogy hatalmas mennyei dolgokat vigyen véghez. A cikk témájához igazodva most arra korlátozom mondandómat, hogy mit tudtak elvégezni az őskeresztyén tanítványok a Szent Szellem ereje által.

Az alábbi csodákkal találkozunk, ha gyorsan átfutjuk a Cselekedetek könyvét. A 3. fejezetben Péter és János meggyógyítja a sánta férfit az Ékes-kapunál. A következő fejezetben a Szanhedrint lenyűgözi a tanulatlan Péter és János bátorsága. Az 5. fejezetben azt látjuk, hogy Péter meg tudta állapítani, hogy Anániás és Szafira hazudik, az apostolok sok csodajelet tesznek, többek között beteget gyógyítanak és démont űznek, és még az is meggyógyul, akit Péter árnyéka ér. A 8. fejezetben samáriai szolgálata közben Fülöp meggyógyítja a bénát, sántát és a démonizáltat. Később elragadtatik és Azótoszba kerül. A 9. fejezetben Péter meggyógyítja Éneászt, aki már nyolc éve ágyban feküdt bénultan, majd Liddában feltámasztja Dorkászt a halottak közül. A 11. fejezetben azt olvassuk, hogy Agabosz megprófétálta az eljövendő éhínséget. A 12. fejezetben a gyülekezet azért imádkozott, hogy Péter a börtönből kiszabaduljon, egy angyal pedig választ adott az imáikra.

Amikor a Cselekedetek könyve eseményeinek homlokterébe Pál kerül, ő is számos csodában érintett. A 13. fejezetben Pál vaksággal sújtja Elimász varázslót. A 14. fejezetben Barnabás és Pál csodajeleket tesz Ikóniumban. Lisztrában Pál megparancsolja egy születésétől fogva béna embernek, hogy keljen fel és járjon. A 16. fejezet feljegyzése szerint a Szent Szellem természetfeletti vezetésére Pál nem Ázsiába vagy Bitiniába megy, hanem inkább Macedóniába. Ott – Filippiben – jövendőmondó szellemet űz ki egy lányból. A 19. fejezetben Pál levetett kendőit és kötényeit használják gyógyításra és démonűzésre. A következő fejezetben Pál feltámasztja Eutikhoszt, aki elaludt Pál igehirdetésén és kiesett a harmadik emeleti ablakból. A 21. fejezetben Agabosz megprófétálja, hogy Pált megkötözik, amikor Jeruzsálembe ér. A Cselekedetek könyve utolsó két fejezetében egy angyal szolgál Pálnak a hatalmas viharban, és tudatja vele, hogy senki sem fog meghalni. A hajótörés után Pálnak nem árt a vipera marása, meggyógyítja Publiusz apját a lázrohamokból és vérhasból, majd a szigeten valamennyi beteg hozzájön gyógyulásért.

Tehát ez a kép tárul elénk. Majdnem minden egyes fejezet feljegyez valamilyen gyógyulást vagy egyéb csodát. És vajon a feljegyzett lehetett a teljes lista? Vagy esetleg az is elképzelhető, hogy a Cselekedetek könyvében feljegyzetteken túl még más csodák is történtek? Szerintem igen. Szerintem a feljegyzés csak példákat említ olyanokról, akik meggyógyultak. Csak egy csipetnyit mutat be abból az isteni vezetésből és kinyilatkoztatásból, amelyet a Szent Szellemmel teljes hívek abban az időben kaptak. Néhány csodát a Földközi-tenger partvidékéről. Olyan volt, mintha a menny földre szállt volna. Ez az! Pontosan ez történt! Az örökkévalóság foglalójaként Szent Szellem adatott a környék hívő keresztyéneinek. Mindenfelé a menny morzsáiba botlottak az emberek. Megízlelhették, milyen lesz majd a mennyi otthonuk. Ez volt az örökségük foglalója itt a földön!

A természetfeletti különféle megnyilvánulásainak talán legszélesebb körben használt felsorolása a Szent Szellem ajándékainak a listája az 1 Korinthus 12-ben. A felsorolás azt mutatja be a gyülekezetnek, hogy a Szent Szellem milyen kóstolót adhat a mennyből. Ott vannak az isteni ismeret ajándékai: a bölcsesség igéje, az ismeret igéje és a szellemek megkülönböztetése. Az erő ajándékai: a csodatévő erők, a hit és a gyógyítások. Valamint a nyelveken szólás, a nyelvek magyarázata és a prófétálás. Ezek egytől-egyig azt mutatják be, hogyan törhet be a menny természetfeletti ereje a természetes világba. Ez nem puszta erődemonstráció… Isten által adott menny-előlegek sokasága.

Így tehát az egész lényében pünkösdi nem csak nyelveken szól, hanem azzal is tisztában van, hogy az örökkévalóság foglalóját viszi magával.

Ez a foglaló erővel ruház fel – nem azért, hogy kérkedjünk vele, hanem hogy Isten örök kegyelmét, gyógyító és szabadító hatalmát közvetítsük mások felé. Ez a foglaló hatalmas megtiszteltetés és hatalmas felelősség is egyben. A foglalóval járó erő arra van, hogy kitörjünk a földi, átmeneti erőtlenségből, és saját bőrünkön tapasztaljuk meg, hogy milyen szerető, örök Atyánk van a mennyben. Krisztus földi példájából kiindulva mondhatjuk: a természetfeletti gyógyításnak gyakran az volt a célja, hogy bűnbánatra és újjászületésre vezesse el az embert. Az utolsó idők aratásában részt vevőt ruházzák fel a munkája végzéséhez szükséges mennyei erővel.

Összegzésül tehát, a harmadik alapelv, amellyel pünkösd lényegét mélyebben megérthetjük az, hogy a Szent Szellembe való bemerítkezés a menny előíze. Biztosítékot, jelképes foglalót kapunk Krisztustól arra, hogy visszajön, és a mennybe vezet bennünket. A Szent Szellem itt részleges betekintés ad nekünk a mennyei lét áldásaiba, megtapasztalásába. Bizonyosak lehetünk, hogy Jézus visszajön értünk és hazavisz bennünket, mert a Szent Szellem itt van velünk. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy arra kaptuk az erőt, hogy az Isten Királysága munkáját végezhessük, míg el nem jön hozzánk.

Időnként valaki megkérdezi tőlem: „Pünkösdi vagy?” Valószínűleg arra kíváncsi, hogy szólok-e nyelveken. Azt kérdezem ilyenkor: „Ezt úgy érted, hogy olyan valaki, akit Isten az aratásában való munkára különválasztott, míg vissza nem jön? Olyan valaki, akire rászállt Isten csodálatos dicsősége, hogy ezzel a kenettel szent életet élhessen és áldás legyen a világnak?

Olyan valaki, akire mennyei foglalót bíztak, hogy bizalmat és erőt meríthessen belőle az utolsó időkben?” Ha erre gondol az illető, akkor igen, az vagyok! Ilyen fajta pünkösdi vagyok.

T-Fav

A cikk a „The Complete Pentecostal – More Than Just Tongues” c. könyvből származik.
Copyright © 2010 by Mark Wootton.
A szerző engedélyével. Minden jog fenntartva!

+ posts

Dr. Mark Wootton az Evangel University pünkösdi vezetéselmélet tanszékének tanára. Életében szolgált pásztorként, gyülekezetplántálóként és egyetemi tanulmányi munkatársként is