Éppen a Central Bible College kampuszán igyekeztem az autómtól abba az épületbe, ahol egy csodálatos csapat hölgy várt rám, hogy a szolgálat örömeiről és kihívásairól beszéljek nekik. A kavargó, jeges, hideg hótól majdnem elakadt a lélegzetem. Esti kurzusról lévén szó a hideg még élesebbnek tűnt. Nagyon nagy áldást jelentett a jól fűtött épület.

A terembe belépve azt láttam, hogy az egyik ifjú hölgy hiányzik. Egy csoporttársa elmondta, hogy 3 km-re lakik a kampusztól, és nincsen autója. El sem tudtam képzelni, hogy ilyen időjárásban – a hófúvás és jegesedés miatt – lehet egyáltalán gyalogolni. A csoporttársak azt is elmondták, hogy nem csak oda kell gyalog mennie este, hanem majd a kurzus után a munkahelyére is így kell eljutnia, amely a másik irányban van ismét csak 3 km-re. Éjfélig dolgozik, utána pedig hazagyalogol. Már ez önmagában is nagyon veszélyes egy fiatal, egyedülálló hölgy számára, aki egyébként nem keresztyén családból jött. A családja nem támogatta misszionáriusi elhívásában, így sem anyagilag, sem lelkileg nem segített neki.

Megbeszéltük a helyzetét a férjemmel. Úgy éreztük, Isten arra indít bennünket, hogy vegyünk a fiatal hölgynek egy autót. Megszerveztük a dolgot az autószalonnal, és bejelentkeztünk nála, hogy érte megyünk (fogalma sem volt, hogy miért). Elmentünk a szalonba, és átadtuk neki az autót. Nem kell mondanom, hogy mennyire meghatódott. Elkezdett sírni, és elárulta, hogy aznap van a születésnapja. Igen, hát nem pont ilyen csodálatos, szeretetteljes Jézust szolgálunk? Elhívta a fiatal hölgyet a szolgálatra, és gondoskodott szükségletei betöltéséről. És mennyire személyes a gondviselése, hogy pont a születésnapján teszi ezt? Ez több mint húsz éve történt, a hölgy még ma is misszionáriusként szolgál.

A Cselekedetek könyve leírja, milyen volt pünkösd napja. Feltámadása után arra utasította Jézus a követőit, hogy maradjanak a városban, amíg fel nem ruháztatnak mennyei erővel (Lukács 24:49). Pünkösd napján pedig kitöltetett a Szent Szellem a 120 tanítványra (Cselekedetek 2). Azért kapták az „ajándékot”, hogy meg tudják osztani az örömhírt másokkal. Az Újszövetség azt is tanítja, hogy a Szent Szellembe való bemerítkezés (Cselekedetek 2:4) csak kezdete, nem pedig a befejezése a Szent Szellemmel felruházott életnek. A Szent Szellem természetfeletti ajándékai (1Korinthus 12) Krisztus testének építésére, erősítésére adattak. Általában a hívő keresztyének közös istentiszteletében jutnak ezek kifejezésre. Ezen túl, a Szent Szellem folyamatosan munkálkodik a keresztyén egyéni életében is. A Szent Szellembe való bemerítkezés nem csupán a személyes istenimádat mélyebb átélését teszi lehetővé, hanem a nyilvános tanúságtételünket is megtölti erővel. A Galata 5-ben Pál a Szent Szellem gyümölcsét és a test cselekedeteit állítja szembe egymással. A gyümölcs alkotóelemeit sokan három egyszerű kategóriába sorolják:

  • Kapcsolat Istennel – szeretet, öröm, békesség
  • Kapcsolat másokkal – türelem, szívesség, jóság
  • Kapcsolat önmagunkkal – hűség, szelídség, önmegtartóztatás

Ne felejtsük el, hogy érés közben nem szedhetjük részekre a Szent Szellem gyümölcsét. Ahogyan az Istennel való kapcsolatunk fejlődik, úgy tud fejlődni a másokkal, sőt, még a saját magunkkal való kapcsolatunk is.

Azért választottam ennek a cikknek „A Szent Szellem csatornái” címet, hogy ezzel is hangsúlyozzam: azért munkálkodik az életünkben, hogy ezzel másokat is el tudjon érni. Ha megnézzük a „csatorna” szó jelentését az angol értelmező szótárban, akkor azt látjuk, hogy „egy dolog mozgását, átvitelét, átadását, kifejezését lehetővé tevő átjáróról, folyamatról” van szó. Nagyon izgalmas dolog úgy gondolni magamra, hogy a Szent Szellem számára csatorna – átjáró – vagyok, akit Ő a körülöttem élők és a gyülekezet javának szolgálására ken fel.

Térjünk most vissza a történetünkhöz. Az előtt a jég- és hóviharos fagyos este előtt ott Springfield városában, én nem ismertem a cikk elején említett ifjú hölgy helyzetét, de Isten tisztában volt vele. És a bennünk lakozó Szent Szellem vezette tovább a lépteinket. Azt a megtiszteltetés kaptuk tőle, hogy munkájának a csatornái lehettünk, akiken keresztül kirendelte ennek a hallgatónak ezt, amire szüksége volt. Isten annyira hűséges, annyira jó! Minden szükségünket jól ismer – sajátjainkat és a mások életében lévőket egyaránt. És ahogyan bennünket felhasznált valaki más szükségének a betöltésére, ugyanúgy sokszor megtapasztalhattuk, hogy valakin keresztül a mi szükségeinkkel tette ugyanezt. Hadd álljak itt meg egy pillanatra. Isten jól tudja, hol tartasz, milyen az életed ebben a pillanatban. Minden részletet pontosan ismer. Annyira csodálatos, szerető, hűséges Isten! Teljes nyugalomban lehetünk, mert azt olvassuk az Igében, hogy „nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” (1Korinthus 10:13)

De a figyelmünket most vessük arra, hogy miként segíthet a Szent Szellem a szolgálatunk hatékonyabb végzésében. Amikor betöltekezünk Szent Szellemmel, ez otthon, a gyülekezeti kapcsolatainkban és a világi emberek között is rögtön egyértelművé válik.

Az Efézus 3:16-ban ezt olvassuk: „adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő Lelke által”.

Legalább két igeszakaszban a Szent Szellemmel való teljességet a részegséggel állítja szembe az Ige (Cselekedetek 2:14–17 és Efézus 5:18). A részeg emberre azt szoktuk mondani, hogy „alkoholos befolyásoltság alatt” áll. Nos, a Szent Szellemmel teljes hívő ember pedig „Szent Szellemes befolyásoltság” alatt áll… Ugyanakkor ebben az állapotban sem veszítjük el az irányítást, hanem Isten irgalmát és kegyelmét mutatjuk be. Krisztus követője a Szent Szellem miatt képes hatékonyan kommunikálni a bűnbocsánat üzenetét. Az átadott, szolgáló élethez szükséges erővel ruház fel bennünket.

Elképzelhető, hogy pásztorfeleségként olyan helyzetekről is van tudomásod, amelyről másoknak nincs. Isten odavezet olyanokhoz, akiknek pont imádkozásra – vagy csak egyszerűen meghallgatásra – van szükségük. Te lehetsz az, akiben megbíznak, aki a hallott információkat Isten elé viszi. Ahhoz, hogy hatékony legyen, a szolgálatunknak nem kell mindig látványosnak lennie; nem kell mindig a rivaldafényben, vezetői pozícióban lennünk. Egyszerűen csak elérhetőnek kell lennünk, hogy a Szent Szellem működni tudjon rajtunk keresztül.

John Wesley egy szilveszter éjszaka mondta el a következő imát: „Nem a magamé vagyok már, hanem a tied. Tégy oda, ahová csak akarsz. Azzal köss össze, akivel csak akarsz. Késztess cselekvésre, késztess szenvedésre. Hadd dolgozzam neked, vagy hadd álljak félre érted. Legyek tele, legyek üres. Legyen meg mindenem, ne legyen semmim. Szívből szabadon mindent alávetek neked, rendelkezz vele!”

Évekkel ezelőtt egy kis gyülekezeti szórólapon olvastam a következőket:

MA MIÉRT NE

Rendezhetnél el egy vitát,
Kereshetnél meg egy elfeledett barátot,
Oszlathatnál el kételyeket, hogy helyükbe a bizalom költözhessék,
Bátoríthatnál egy fiatalt, aki hitét vesztette,
Tarthatnád meg az adott szavad,
Feledhetnéd el azt a régi sérelmet,
Vizsgálhatnád meg és csökkenthetnéd le a mások felé támasztott elvárásaidat,
Küzdhetnél egy elvért,
Győzhetnéd le egy régi félelmedet,
Állhatnál meg két percre a természetet csodálva,
Mondhatnád el újra meg újra valakinek, mennyire szereted?

(ismeretlen szerző)

Lehet, hogy a felsorolás némelyik eleme hihetetlenül nehéznek tűnik. Ha viszont a Szent Szellem bennünk él, és azt munkálja, hogy mindenben egyre inkább Krisztusra hasonlítsunk, akkor erőt kapunk, hogy a mindennapi próbákban győzelemben járjunk. Micsoda erőteljes szolgálatunk lenne, ha a Szent Szellem gyümölcse irányíthatná a cselekedeteinket és attitűdjeinket!

Saját erőnkből nem lehetünk a Szent Szellem ilyen csatornája. De az az örömhír, hogy nem is erre kell támaszkodnunk. A János 16:7-ben Jézus arról beszél a tanítványainak, hogy neki el kell mennie, mert ha nem megy el, akkor nem jön el a Szent Szellem hozzájuk. Jézus „velük” volt, a Szent Szellem pedig majd „bennük” lesz. Ő, a bennünk lakozó Szent Szellem ad nekünk természetfeletti erőt. Mivel a Szentháromság harmadik személye bennünk lakik, egy pillanatra sem kell Isten jelenlétét, erejét nélkülöznünk. Ő ad erőt ahhoz, hogy otthon, a gyülekezetben, a településen is azokká legyünk, akikké Ő tenni akar.

Isten és egymás felé kötelezzük el magunkat, hogy

  • A bennem lakozó Szent Szellem által segítek másoknak, hogy meglássák: Isten nem hagy bennünket erőnkön felül kísérteni.
  • A bennem lakozó Szent Szellem által mindig mások bátorítására törekszem, és Isten szeretetének élő csatornája leszek.
  • A bennem lakozó Szent Szellem által, cselekedeteimmel és szavaimmal élő tanú leszek az elveszett világban.
  • A bennem lakozó Szent Szellem által csak a hallgatóságot felemelő, megjobbító, előre vivő módon fogok szólni.

Milyen bátorító tudni azt, hogy ha betölt bennünket a Szent Szellem, akkor Ő bennünk él! Mindig jelen van. Megtölt a szeretetével. Olyan szeretettel, amely természetes érzékszerveink számára felfoghatatlanul dinamikus. Olyan szeretettel, amellyel meg tudunk a másiknak bocsátani, amikor az vét ellenünk.

A Szent Szellem örömmel tölt fel, amikor a nehéz körülmények miatt lehetetlen lenne örülni. Természetfeletti öröm ez, mert Őtőle kapjuk, aki betölti az életünket.

A Szent Szellem békességgel tölt fel, még akkor is, amikor körülöttünk békétlenség uralkodik. Biztosak lehetünk az Ő irányításában.

A Szent Szellem segít nekünk, hogy másokkal krisztusi módon bánjunk, mégpedig az Ő vezetése szerint. (Be kell látnom, hogy az irányítás átadása nem mindig könnyű, de meg kell tennünk.)

A Szent Szellem teszi lehetővé, hogy önmagunkra is békességgel, megelégedetten tekintsünk – amikor ráeszmélünk, hogy Jézus saját vérén váltott meg bennünket. Sokkal jobban szeret, mint amit mi fel tudunk fogni.

Kedves nő testvérem, legyél továbbra is nyitott a benned lakozó Szent Szellem felé! Oda fog vezetni azokhoz, akik szelleme éhes, szíve befogadó. Nem akarja, hogy bárki is elvesszen.

Mindig úgy kell imádkoznunk, hogy „Uram, itt vagyok. Olyan csatorna akarok lenni, amelyen a szereteted másokhoz is elér.” Micsoda öröm, milyen izgalmas és egyben arcpirító, amikor visszatekintve azt látjuk, hogy a Szent Szellem csatornái lehettünk! És az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy bizonyos helyzetekről csak az örökkévalóságban derül ki, a benned lakozó Szent Szellem vezetésére hogyan segítettél valakinek, aki pont nehéz helyzetben volt. Hogyan segítettél abba az irányba terelni az életét, amerre Isten akarta.

Sok évnyi szolgálat után ma már többen is megosztják velünk, hogy milyen hatással volt rájuk egy-egy üzenet, megnyilatkozó kedvesség, meglátott cselekedet. Mi pedig semmit sem vettünk észre. Nem mindig veszed észre, hogy a benned lakozó Szent Szellem miként irányítja az életedet a másokkal való kapcsolatodban. A nagyon is személyes Isten irányítja léptedet oda, hogy egy-egy kedves megnyilatkozással valaki más életére is hatást gyakorolj. Hát nem izgalmas ez?

A Szent Szellem vezette élet olyan nagy kaland, amely tele van szeretettel, örömmel, békességgel, izgalommal. Sokszor tekinthetsz úgy vissza az életedre, hogy utólag látod meg Isten vezetését. Isten népének kellene a legboldogabb népnek lennie e föld színén. Nem biztos, hogy mindent tudunk a jelenről, de igenis tudjuk, hogyan végződik a történet.

A tegnap már elmúlt. Új nap ébredt. Tedd olyanná, hogy számítson! Szent Szellemmel telve indulj neki, az Ő erejével! Meg fogja látni a családod, a gyülekezeted – és a világ.

Isten áldjon meg bőkezűen, leghatalmasabb áldásával!

+ posts

Marcia Lednicky női táborok, konferenciák és szemináriumok gyakori előadója. Különleges adottságával ülteti át a szellemi igazságokat a mindennapi élet kihívásokkal teli közegébe. Előadói szolgálatát kiemelkedő énektehetsége színesíti, melynek segítségével Krisztus szeretetét kommunikálja a zene nyelvén.