Hasznosítsuk a bizonyságtételek erejét istentiszteleteinken!

Kendra arcán csorogtak a könnyek, ahogy a bemerítőmedencében állva elmondta történetét. Nem sokkal férje tragikus elvesztése után nemrég adott életet közös gyermeküknek. Elkeseredett állapotában hallotta az evangéliumot, és átadta az életét Jézusnak.

„Még gyászolom a férjem elvesztését, de hatalmas örömmel tölt el az új út, amelyen elindultam Krisztussal – mondta el bizonyságában. – Jézus megmentett és megvigasztalt.”

Közben a bánat könnyei mintha örömkönnyekké változtak volna. Miután a házi csoport vezetője bemerítette, ujjongva jött ki a vízből. A gyülekezet éljenzett és tapsolt.

A bizonyságtételekben rendkívüli erő rejlik. A megváltozott életekről szóló történetek mindig is fontos szerepet játszottak az evangélium átadásában – a korai egyház napjaitól kezdve a modern kori pünkösdi mozgalom idejéig és azóta is.

Minden Krisztus-követőnek megvan a maga története, és ezek a bizonyságtételek a legnagyobb történet részét képezik. Amikor az emberek találkoznak Istennel, majd bátran elmondják másoknak, mi történt velük, arról tanúskodnak, hogy Isten igéje igaz.

A látását visszanyerő ember a János 9-ben nem tartott részletes védőbeszédet a csodákról. Elmondta a történetét, és ennyi elég volt. Amikor a farizeusok a gyógyulásáról faggatták, így felelt: „Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.” (János 9,25)

A te környezetedben is vannak olyanok, akik bizonyságot tudnak tenni arról, milyen változást vitt véghez az életükben Isten. Hadd mondják el a történetüket a gyülekezeti alkalmakon! Minden héten legyen lehetőség legalább egy bizonyságtételre!

Hova iktassuk be a bizonyságtételeket?

Több ponton is be lehet illeszteni a bizonyságtételeket az alkalom menetébe.

Meg lehet osztani történeteket a dicsőítés alatt. A bizonyságtételek és a dicsőítő énekek természetes módon kapcsolódnak egymáshoz. Mindkettő Istent dicsőíti, és az ő jóságára mutat rá.

Amikor a dicsőítő csoport egyik tagja elmondja a bizonyságát arról, hogy kicsoda Isten, és mit cselekedett, a bizonyságához kapcsolódó következő ének újdonság erejével fog hatni.

Építsünk be bizonyságokat a prédikációba! Emlékezetes prédikációillusztrációt szolgáltathatnak a gyülekezeti tagok valós élettörténetei. (De mindenképpen kérjünk engedélyt, mielőtt bármit megosztunk bárkinek a magánéletéből.)

Esetleg felhasználhatunk egy előre felvett videós bizonyságtételt, amely kapcsolódik a prédikáció fő gondolatához. A videós bizonyságtételek nagy előnye, hogy a gyülekezet honlapjára vagy közösségimédia-felületekre is ki lehet posztolni őket.

A bizonyságtétel után hagyjunk időt arra, hogy a Szent Szellem munkálkodjon! Amikor valaki a megtérését mondja el, bátran szólítsuk fel utána az embereket arra, hogy adják át az életüket Jézusnak. Ha valamilyen testi vagy érzelmi probléma megoldódásáról szólt a bizonyság, imádkozzunk utána a szenvedőkért.

Az imádkozás idejét is megelőzheti egy bizonyságtétel. Megoszthatja valaki, hogyan élt át imameghallgatást a közelmúltban. Ez erősíti a gyülekezeti tagok hitét, hogy bátran hozzák szükségeiket Isten elé.

Hangozzon el egy gyógyulásról szóló bizonyságtétel, mielőtt előrehívjuk imáért azokat, akik valamilyen testi problémától szenvednek! Mielőtt a családokért imádkozunk, egy házaspár tegyen bizonyságot arról, hogyan állította helyre Isten a házasságukat.

Az adakozást is kihangsúlyozhatjuk történetek segítségével. Az emberek egyre nagylelkűbbek lesznek, hogyha megértik, hogy a tized és az adomány nem marad a persely alján, de nem is tűnik el az űrben. Használjuk fel az adakozás idejét arra, hogy elmondjuk a gyülekezetnek, hogyan sokszorozza meg Isten azt, amit ők adnak.

Olvassunk fel egy e-mailt valakitől, aki megtapasztalta Isten áldását, miután adakozott!

Az ifjúsági pásztor készítsen interjút egy fiatallal arról, milyen hatással volt rá a gyülekezeti tábor! Azután mondjunk köszönetet a gyülekezetnek, hogy hozzájárult a tábor költségeihez, és így a jövő nemzedékébe fektetett be, Isten országáért.

Szervezzünk élő internetes beszélgetést egy másik országban élő misszionáriussal! Ez a misszionárius beszámolhat arról, mit jelent a szolgálatában a gyülekezet anyagi és imatámogatása.

Használjuk a bizonyságtételeket a közösség és a tanítványképzés reklámozására! Havonta egyszer egy vasárnapi alkalmon mondja el a történetét valaki, aki egy házi csoporton keresztül megtapasztalta a mélyebb közösséget vagy a szellemi növekedést! Mutassunk fényképet a csoportról!

Az ilyen bizonyságtételek arra bátoríthatják az újonnan érkezőket, hogy bekapcsolódjanak a gyülekezet életébe.

Meséljünk az önkéntes szolgálat előnyeiről! Ha szeretnénk, hogy többen szolgáljanak vasárnaponként, rendszeresen adjunk teret az önkéntesek bizonyságainak!

Önkéntesek toborzásánál egy-két hűséges tag mondja el, miért szolgál, és milyen szellemi növekedést tapasztalt meg ennek köszönhetően! Mondjunk köszönetet az önkénteseknek, és kapjanak valamilyen jelképes ajándékot!

Azután emeljük ki azokat a konkrét területeket, ahol szükség van munkásokra, és mondjuk el, hogyan lehet jelentkezni. Végül imádkozzunk, hogy Isten küldjön önkénteseket a szolgálatba.

Milyen legyen a bizonyságtétel?

Ha igyekszünk beépíteni a bizonyságtételeket a heti alkalmainkba, tartsuk szem előtt a következő szempontokat.

Legyen a bizonyságtétel Krisztus-központú! A történetek mindenképpen Jézusra mutassanak! János apostol azt írja: „Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van.” (1János 5,11)A hatékony bizonyságtétel Istennek ad minden dicsőséget. Fontos, hogy a hallgatókban minden más részlethez képest inkább az maradjon meg, hogy mit tett Jézus.

Legyen egyszerű! A bizonyságtevőket biztassuk arra, hogy egyszerűen mondják el, mi történt, ahogyan a meggyógyított ember tette a János 9-ben: „Bár vak voltam, most látok.”

Legyen összeszedett! Nem kell az illetőnek az egész élettörténetét elmondania, az a cél, hogy beszámoljon egy konkrét dologról, amit Isten elvégzett az életében. Ajánlatos, hogy a bizonyságtétel négy percnél rövidebb ideig tartson.

Legyen ösztönző! Minden történet egyedi, de a cselekmény mindig arról szól, hogy mit végez el Isten kegyelme az övéi életében. Fontos, hogy a bizonyságtétel gerjessze fel a hallgatók hitét, és ösztönözze őket arra, hogy Istenre bízzák saját helyzetüket.

Legyen hiteles! Nem kell nagy dolgot csinálni belőle. Az emberek általában többre értékelik a nyers őszinteséget a túlságosan begyakorolt vagy cizellált előadásnál.

Legyen profetikus! A Jelenések 19,10-ben az áll: „…a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke.”Isten népe a Szent Szellem által tud prófétai szolgálatot végezni, kihirdetve, hogy kicsoda Jézus, és mit végez el.

A Cselekedetek 4-ben azt olvassuk, hogy Péter megtelt Szent Szellemmel, amikor kijelentette: „…nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” (8. és 20. vers)

Legyen gyűjteményünk! Folyamatosan gyűjtsük a történeteket! Döntsük el, hogy egy adott pillanatra melyik a megfelelő!

Legyen folytatása! Aki bizonyságot tesz, azt bátorítsuk arra, hogy másoknak – akár a gyülekezetbe nem járó embereknek – is mondja el, mit tett Isten. Kérjünk engedélyt, hogy a közösségi médiában is megoszthassuk a videós bizonyságtételeket.

Hogyha kialakul az élettörténetek megünneplésének légköre, felkészülhetünk arra, hogy gyülekezetünk növekedni fog szellemileg. Erősödik a bizonyságtevők és az őket meghallgatók hite is. Az emberek elkezdenek úgy tekinteni a próbákra, hogy azok a győzelem előjátékai.

Ez az elv igei. Nézzük meg a Jelenések 12,10–11 szavait:

„Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma és az ő Krisztusának hatalma,

mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.

Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket mindhalálig.”

Isten velünk van (Róma 8,31). Jézus építi az egyházát, és azt semmi sem fogja legyőzni (Máté 16,18). Ebben a nehéz világban az embereket emlékeztetni kell ezekre az igazságokra. Hallaniuk kell történeteket megváltozott életekről.

Semmi sem hat olyan ösztönzően a hitre, mint egy olyan ember bizonysága, aki átélte Jézus átformáló erejét.

+ posts

John Van Pay a CMN Lead vezetői csapat tagja és a San Antonio környékén tíz különböző helyszínen működő Gateway Fellowship Church (AG) gyülekezet alapító és vezető pásztora.