Vajon nem azért hanyagolják-e a hívek a Szent Szellem erejével való felruháztatást, mert eleve nem tudjuk biztosítani nekik még a lehetőséget sem?…

Kiemelkedő élmények után rohanunk. Életpályasikereink kutatásától kezdve, szórakozási preferenciánkon és szokásainkon át, a gyülekezeti istentisztelettől elvárt dolgokig minden az evilágit felülmúló élet szenvedélyes keresését tükrözi bennünk.

Úgy tűnik, nemzedékünk figyelmét teljesen leköti a paranormális világ. Milliók gondolatait töltik ki a mozivászonról lelépő, a természeti világ felett álló film-, regény- és képregényhősök és társaik. Hogy miért? Azt hiszem, ők ismerik azt a nagy életigazságot, hogy anyagi világunk mögött létezik egy másik valóság; világegyetemünkben a sajátunknál hatalmasabb erők működnek.

Gondoljuk csak végig, mennyire kiváltságos helyzetben van az egyház. Krisztus követőiként emberi képességeinket meghaladó, nagyon is valóságos jelenlétet és erőt tapasztalhatunk meg. A Szent Szellem ereje tölthet be bennünket.

A Szent Szellem elsősorban azért tölt be és ruház fel erővel, hogy az elveszett világban Isten társadalmat átformáló küldetésének tehessünk eleget. Napjainkban az egyház olyan kihívásokkal néz farkasszemet, hogy teljesen értelmetlen dolog, ha csupán saját leleményességünkkel, intellektusunkkal, emberi erőfeszítéseinkkel próbálunk hatni az emberek életére.

Isten nem hagyott magunkra ilyen meddő álmegoldással. Ha a Szent Szellem erejét megragadjuk, akkor teljesen felkészít és bátorrá tesz bennünket, hogy a reménység örömhírével szembesítsük elveszett világunkat.

Részidős pünkösdiek

Sajnos az a kép tárul elénk, hogy az egyház különféle szegleteiben a hívek vagy elhanyagolják és eltávolodnak a Szent Szellemmel teljes élettől, vagy már eleve meg sem tapasztalják azt. Attól tartok, hogy ha a Szent Szellem teljesen elvétetne egy gyülekezetből, a munka egy része ugyanúgy folytatódna, mintha mi sem történt volna.

Milyen siralmas ez… Mire lenne eredetileg rendelve a gyülekezet?! És ez vajon személyes életünkben is megtörténhet? Vajon hányan végzik „keresztyén” tevékenységüket napról-napra saját szolgálati területünkön úgy, hogy Isten egyáltalán benne lenne?

A Szent Szellem betöltő jelenléte és hatása által előidézett isteni érintés hiányában a hívő keresztyén keze meg van kötve a nagy missziós parancs teljesítésekor. A. W. Tozer az Isten királysága szolgálatában buzgólkodó krisztuskövető számára első hallásra ellentmondásosnak hangzó alábbi észrevételt teszi:

Téves az a népszerű álláspont, miszerint az egyház első számú kötelezettsége az evangélium eljuttatása a föld végső határáig. Első számú kötelezettsége az, hogy erre szellemileg méltónak találtasson. [Szerző kiemelésével.] „Menjetek el!” – mondta valóban az Úr, de azt is mondta, hogy „Maradjatok!” A maradás pedig megelőzi az elmenetelt. Ha a tanítványok pünkösd napja előtt széledtek volna szét misszionáriusként, akkor ennek súlyos szellemi katasztrófa lett volna az eredménye.1

Jobb, ha megfontolják a Jeremiás felé elhangzó figyelmeztetést azok a gyülekezetek, amelyek az Úr eredeti missziós parancsát felhígítják:

„Mert kétszeres rosszat cselekedett népem: engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat vájnak, repedt falú víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet.” (Jeremiás 2:13)

Ezek a gyülekezetek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. Félvárról veszik a Szent Szellem vezetését, erejét. Elvágták magukat a friss vizek forrásától, így nem tudják mivel feltölteni a víztárolóikat. Megmaradt a keret – az üresen kongó teológiahéj.

Ezek a gyülekezetek időnként pünkösdiek – már amikor ez kényelmes, biztonságos, megfelel a társadalmi elvárásoknak. Ezek a hívők részidős pünkösdiek. A szentséget felhajtásra cserélték. A rituálé hajszolása közben megfeledkeztek az igazságosságról. A vallási formák szakértőivé váltak, de közben feláldozták a Szent Szellem erejét.

A részidős pünkösdiek fenntartása költséges, hatása elhanyagolható. Hatalmukkal dicsekednek, de már az ellenség első támadása miatt összeomlanak. Tisztában vannak valamennyi bibliai jogukkal, de kevés dologban ismerik el felelősségüket.

Az ilyen krízisnek egyetlen ellenszere van. Lélegzetelállító lehetőség, csodálatos erővel és felszabadító hatással. Egész egyszerűen a kenetről van szó. Ez a kenet a Szent Szellem ereje. Nincs ennél jobb meghatározás, ha a teljes képet nézzük. A kenetet arra adja Isten, hogy istentelen világunkban a munkáját végezhessük.

Steve Franklin, a Covenant Heirs International szervezet alapító-elnöke nagyon tömören határozza meg, hogy mi is a kenet:

A kenet különleges feladat elvégzésére kapott természetfeletti képesség.2

Mi a te különleges feladatod? Hogyan szól a gyülekezeted vagy keresztyén szervezeted küldetési nyilatkozata? Pontosan hogyan illeszkedik bele a nagy missziósparancs isteni keretrendszerébe? A kenet segítségével azonosítani tudod a küldetést, és erejével meg is tudod valósítani.

Az egyház csak a Szellem erejével használhatja ki a lehetőségeit

Egy-egy feladattal kapcsolatban általában célok is eszünkbe jutnak. Felfogjuk az előttünk álló kihívást, amely Isten által adott lehetőségként vár ránk. Megragadásához, céljaink eléréséhez a Szent Szellem erejére van szükségünk.

Az ősegyházat nem a gazdagság, tervezés, méret vagy a szerkezet tette naggyá. A Cselekedetek könyve nem sztárolja Krisztus testét. A korai keresztyének teljesen hétköznapi emberek voltak; ugyanolyan gúnnyal és ellenségeskedéssel néztek szembe, mint mi magunk napjainkban.

 • Vezetőik háttere kérdéseket vetett fel, a legtöbbjük nem volt képzett (4:13).
 • Korlátozott anyagi erőforrásaik voltak (4:32).
 • Megfertőzte őket a féltékenység (5:17; 17:5).
 • Házaknál jöttek össze (5:42).
 • Rasszizmussal kellett szembenézniük (10:15).
 • Elterjedt volt a babonaság (14:11).
 • Törvényeskedés ellen küzdöttek (15:1, 2).
 • Pogányság ellen küzdöttek (17:22, 23).
 • Szembeszálltak a varázslással (19:19).

Az ősegyházat Isten jelenléte tette naggyá. A Szent Szellem erővel ruházta fel Krisztus követőit, hogy azok így hatással lehessenek világukra; arra a világra, amelyben az emberek a Messiásban csupán a rómaiak által megfeszített, názáreti zsidó tanítót látták. A Szent Szellem erejére volt szükségük a vakító tudatlanság áttöréséhez és a Péter, Pál, Apollós, Akvila és Priszka által hirdetett evangélium közvetítéséhez. Lukács a 28 fejezetben 55 alkalommal említi a Szent Szellemet (vagy Szellemet) – a Cselekedetek könyvének Ő a főszereplője. A Szent Szellem formált az egyház lehetőségeiből világmegváltoztató valóságot.

A Szent Szellemmel teljes gyülekezet missziós gyülekezet

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (Cselekedetek 1:8)

A 2010-ben Fokvárosban megrendezett 3. Lausanne-i Világevangélizációs Kongresszuson létrehozott „Cape Town Commitment” (Fokvárosi kötelezettségvállalás) c. dokumentum egyik hittétele kiemeli a Szent Szellem kulcsfontosságú szerepét az egyház missziós munkájában:

A Szentháromság egységén belül az Atyaistennel és Fiúistennel együtt szeretjük a Szentlelket. Ő az a misszionárius Atya és a misszionárius Fiú által küldött misszionárius Lélek, aki Isten misszionárius egyházába életet és erőt lehel. Szeretjük a Szentlélek jelenlétét, és imádkozunk érte, mert bizonyságtételünk Krisztus Lelkének bizonyságtétele nélkül gyümölcstelen marad. A Lélek meggyőző munkája nélkül igehirdetésünk hiábavaló. Missziónk a Lélek ajándékai, vezetése és ereje nélkül nem több emberi erőfeszítésnél. Visszataszító életünk a Lélek gyümölcse nélkül nem tükrözheti az evangélium szépségét.3

Arthur Glasser, neves missziológus ezt így fogalmazta meg:

Így tehát nem szeretnénk a Szentlélek munkáját a hitébresztésre (megigazulás) és a hit tökéletesbítésére (megszentelés) korlátozni. A Lélek elsődleges szerepét Isten népének kifelé irányuló, a hit határait átlépő, az evangéliumot az eddig még eléretlen emberekkel megosztó cselekedetének motiváló erejében kell látnunk. A misszió igazi jelentése az, hogy Krisztustól az általa megbékéltetett világ irányában vagyunk mozgásban a Lélek által. Ilyetén ez a lehető legtávolabb áll napjaink keresztyén világának nagy részében tetten érhető individualizmustól és gyülekezeti befelé fordulástól.4

Denny Miller barátom sokat írt a Szent Szellemről és Isten küldetéséről. A „The Spirit of God in Mission” (Isten Szellem a misszióban) c. könyvében a következőt állítja:

Az egyház hatalmas kihívással áll szemben. Kétezer évvel ezelőtt Jézus azt parancsolta, hogy vigye el az örömhírt minden népnek és embernek (Máté 28:18–20; vö. 24:14). Ez a cél mára minden eddiginél elérhetőbb közelségbe került. A missziológusok a Krisztustól kapott küldetés teljesítéséről beszélnek.5

Hogyan valósulhat ez meg? Lehetséges egyáltalán? Csak akkor lehetséges, ha Isten tesz alkalmassá rá.

Sokakban már kialudt a szellemi tűz, a missziós buzgalom, amikor Lukács az ősegyháznak kezdett írni. Az írásaiban megjelenő mennyei recept szerint Isten népét krisztusi küldetése teljesítésére a Szent Szellem teszi alkalmassá és radikálisan elkötelezetté. A felruházás a Szent Szellembe való bemerítkezésnek nevezett szellemi történés eredménye.

Ahogyan Jézus megkövetelte tanítványaitól, hogy szolgálatba állásuk előtt töltekezzenek be Szent Szellemmel, úgy az apostolok is ugyanezt várták el saját tanítványaiktól. Ez biztosította, hogy a munka töretlenül menjen előre.6

Higgyünk benne, hogy Isten ismét hatalmasan kiárasztja erejét, eljön a következő megújulás.

A Szent Szellemmel teljes lét áldásai

Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is… (Róma 12:4–6)

Titeket azonban az kent föl, aki Szent… bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok… (1 János 2:20, 27).

Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek. (Kolossé 1:27)

Kicsoda Krisztus? A Felkent. Ezt jelenti a neve, ennek megfelelően élt, szolgált és ruházta fel a Szent Szellem erővel életadó küldetése teljesítésére. Hogyan lehetünk sikeresek? Istentől kapott ajándékainkat, bölcsességünket, emberi erőforrásunkat a Szent Szellem kenetével kell átitatnunk.

Hadd illusztráljam az elektromosság példájával, hogyan segít Isten Szelleme ajándékaink kiaknázásában. A kábelben futó elektromos áram homogén, de mihelyst kimenetet biztosítunk neki, egyedivé válik. A ház elektromos hálózatába érve az áram még homogén. Amikor azonban eszközt csatlakoztatunk a hálózatra, maga az eszköz határozza meg az áram felhasználásának módját. Ha hősugárzót csatlakoztatunk rá, hőt kapunk. Ha légkondicionáló egységet csatlakoztatunk rá, akkor hideg levegőt kapunk.

A Szent Szellem kenetével ajándékaink letisztulnak, erőteljessé válnak. Tanárként jobban tudsz tanítani. Dicsőítésvezetőként jobban vezeted majd a dicsőítőket. Igehirdetőként jobban hirdeted az igét, adakozóként nagyobb örömmel adsz, laikus szolgálóként feladataidat tudatosan, kiválóan tudod elvégezni.

A kenettel több lehetsz, mint aki vagy

A Cselekedetek 1:8 ígérete alapján „erőt kaptok, amikor…”

A Szent Szellem segítségével lett pásztorfiúból király, halászemberből tanítvány, egyiptomi gyilkosból a nép megmentője, és ácsmesterből a Messiás.

Imádságos szívvel vedd szemügyre, milyen feladatokat bízott rád Isten. Hegyként tornyosuló akadályba ütköztél? A Szent Szellem – az Ó- és Újszövetség lapjain megígért erő Szelleme – mindennel el szeretne látni bennünket, ami az Atya akaratának teljesítéséhez szükséges.

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel!” – mondja a Seregek Ura. (Zakariás 4:6)

A kenettel többet mondhatsz, mint amit tudsz

A Cselekedetek 2:4-ben a százhúsz a Szent Szellem kenetével szólt. Az „apophthengomai” szót találjuk itt. Olyan nyelven szólaltak meg, amelyet nem ismertek. Ez a Szellem ihlette beszéd.

Pünkösd napi prédikációjában Péter saját anyanyelvén szólt a tömeghez. Az ógörög eredeti szöveg ezt is Szellem ihlette beszédnek nevezi („apophthengomai”, Cselekedetek 2:14). Péter beszédét is, az ismeretlen nyelveken szólást is a Szent Szellem ihlette.

A Szent Szellem természetfeletti módon a szavainkat használja fel, amikor felken bennünket. Péter igehirdetése szíven ütötte a hallgatóságot. Válaszolniuk kellett. Először azt kérdezték, hogy mindez mit jelent, majd eljutottak odáig, hogy mit kell tenniük. Háromezer ember üdvösségre jutott. Amikor a Szent Szellem kenete van rajtad, a szószéken vagy éppen a munkahelyeden nem muszáj a saját szavaidat használnod. Beszélhetsz ihlettel is.

Az Őáltala ihletett beszéd területét felfedező nagy utazás a Szent Szellembe való bemerítkezéssel kezdődik, amelynek megtörténtéről a nyelveken szólás tanúskodik. Ne keverjük össze! Nem az intenzív érzelmi töltetű imádkozás, hanem a glosszolália a Szent Szellembe való bemerítkezés bibliai bizonyítéka. Szellemi növekedésünk és szolgálatunk hátralevő szakaszában sem lenne szabad lemondanunk erről az ajándékról.

Melvin Ho így ír erről:

Lukács és Pál szavaival tulajdonképpen azt tanítja nekünk Isten Szelleme, hogy a Szellembe való bemerítkezés és az ezt hitelesítő nyelveken szólás egyrészt szokványos, másrészt irányadó megtapasztalás volt (Cselekedetek 2:4; 1 Korinthus 14:5). Az előbbinek a nyelveken szólás ajándékához – mint kegyelmi ajándékhoz és szolgálathoz – fűződő kapcsolata a folytonosságban áll: ez eredményezi a nyelveken szólást, ami Krisztus teste épülésével és Isten Királyságának növekedésével jár.7

Van, aki a múltbeli kudarcok miatt alapjába véve képtelennek, méltatlannak, bűnösnek, felkészületlennek érzi magát. Viszont Szent Szellem ihlette módon tud szólni, amikor bizonyságot tesz másoknak, csoportban tanít, vagy az üzleti életben éppen döntést hoz. Olyat mond, amit nem tanult… Olyan dolgokról beszél, amelyről természetes szinten nem rendelkezik információval… Olyanoknak szól, akik tudják, hogy ő nem tudhatja… És prófétai módon mégis helyes a helyzetelemzése.

Amikor sebzett, megtört emberrel beszélünk, egyértelműen a Szent Szellem kenetére van szükségünk, mert csak így érhetjük el azt a világot, amelynek egyébként pusztán emberi bölcsesség és ékesszólás által esélye sincs meggyógyulni. A kenettel többet mondhatsz, mint amit tudsz.

A kenettel többet tehetsz, mint amit tenni tudsz

Kenet alatt az esélytelen csatákból is győztesen kerülhetsz ki.

Sámson ezer embert ölt meg egyetlen szamárállcsonttal. Samgar hatszáz filiszteus férfit ölt meg egy ökörösztökével. Gedeon esélye 1 volt a 450-hez, amikor háromszáz izraelitával Midján 135 ezer fia felett diadalmaskodott – kürtök, cserépedények és lámpások segítségével…

A kedves Olvasónak milyen látást adott Isten? Esetleg a lakókörnyezete, városa vagy egész élettere iránti szenvedélyes szeretet sokszoros mércéjét kapta tőle? Ahogyan Isten az ellenséges túlerővel szemben meg tudja sokszorozni az emberi képességet, és egyetlen ember százakat, vagy akár ezreket győzhet le, úgy az elveszett lelkek megmentésére a Szent Szellem megsokszorozhatja saját képességeinket is.

Erősítsük meg hitünket, miszerint a Szent Szellem be tudja tölteni erővel az életünket és szolgálatunkat, és így Isten bármit el tud végezni rajtunk keresztül!

A Pártfogó bemutatása

„Én pedig kérni fogom az Atyát” – mondja Jézus, „és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké…” (János 14:16)

Ezzel nem pusztán másik erőforrást ígér a tanítványoknak arra az időszakra, amikor ő már nem lesz velük – arra az erővel felruházó jelenlétre hívja fel a figyelmüket, amelyet saját életében és szolgálatában már sokszor láthattak.

Jézus(t)…

 • …a Szent Szellem nemzette, (Lukács 1:35)
 • …a Szent Szellem ruházta fel erővel, (Máté 12:27–28)
 • …a Szent Szellem vezette, (Lukács 4:1)
 • …a Szent Szellem kente fel, (Lukács 4:18)
 • …a Szent Szellem töltötte be, (János 1:32)
 • …a Szent Szellem támasztotta fel, (Róma 8:11)
 • …a Szent Szellem által áldozta fel magát. (Zsidók 9:14).

Így, amikor Krisztusról – saját küldetéséről és az egyháznak adott megbízásáról – tanítjuk a gyülekezetet, annak a felelőssége, lehetősége és megtiszteltetése is körülvesz bennünket, hogy Megváltónk életében bemutatott módon töltse be és vezesse a Szent Szellem az egyházat is.

A Szent Szellem személyének bemutatása

A Szent Szellem személy, nem pedig csupán valamiféle jelenlévő erő. Nem attitűd, nem légkör, nem környezet. Személy, aki szól, gondolkodik, tervez – végtelenül bölcs és értelmes. „Nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall…” (János 16:13)

Nem az ajándékok, az inspiráció, az erő, a megnyilvánulások vagy a csodák a Szent Szellem munkájának legfontosabb aspektusa. A személyisége a legfontosabb. Ő a Szentháromság Isten végrehajtója, segítőnk a gyengeségben, az Istennek tetsző élet erőforrása, Isten akaratának kinyilatkoztatója, közbenjárásunk motorja, a bennünket újjászülő Szellem. Valamennyi kapacitásában isteni személyként vesz részt az életünkben.

Pünkösd napján a lehető legszemélyesebb módon szállt le az ősegyház tagjaira. Ha azt akarjuk, hogy a gyülekezetünknek bensőséges kapcsolata legyen a Szent Szellem személyével, akkor a Szent Szellembe való bemerítkezést bátorító légkört kell teremtenünk. Ehhez nincs szükség különleges prédikációsorozatra, vendégelőadóra vagy ébredési felhívásra (annak ellenére, hogy megvan ezeknek a maguk helye és értéke). Meglesz a gyümölcse, ha az igehirdetés, az előrehívás, a bibliaóra, a házi csoportos alkalom során (de akár még a gyülekezeti kiadványok lapjain is) tudatosan tárjuk a gyülekezet elé a Szent Szellembe való bemerítkezés kérdését. Megsokszorozódik az ilyen bemerítkezések száma, és az áldással együtt jár a hatékony szolgálatra kapott erő megtapasztalása.

A Szent Szellem igazságának hirdetése

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét…” (János 14:16–17)

Ragadjunk meg minden lehetőséget, hogy pásztori szolgálatunk sokrétű feladatai közepette is kiemeljük: a Szent Szellem az, aki életre kelti az igazságot.

Korunkban és kultúránkban az igazságot a relativista eszmék oltárán áldozták fel – hirdessük, hogy a Szent Szellem személyével ápolt napi kapcsolat tisztánlátást és céltudatosságot hoz a hívő életébe.

A Szent Szellem tanításának elismerése

„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (János 14:26)

Napjainkban folyamatosan egyre nagyobb információáradat zúdul ránk. Ismeretünk viszont még a sok milliárd adat ellenére is sekélyes lehet.

Hívjuk fel a gyülekezeti tagok figyelmét rá, hogy a Szent Szellem a természetfeletti tanítónk – hadd frissítsék fel a látásukat erről. Sokkal jobban, hatékonyabban vezethet bennünket, mint a „segíts magadon” bestsellerek, önjelölt szakértők ás médiaszereplők együttvéve.

A Szent Szellem győzelmében élni

„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” (Lukács 4:18–19)

A gyülekezet előtt állva az élet kihívásainak és a különféle válogatott nehézségeknek a tengerével szembesülünk. A Szent Szellem számára viszont nincsen leküzdhetetlen akadály; természetfeletti vigasztalása bármilyen szívfájdalomra gyógyír.

Ha mindig a Szent Szellem személyére összpontosítunk, akkor új kenettel hirdethetjük az örömhírt, a szellemi szegénységben élőket szellemi javakkal láthatjuk el. Bármilyen kötelékből szabadulást hirdethetünk. A szellemileg vak ember szemét megnyithatjuk, aki ezután teljesen másként látja majd az Atya szeretetét és Megváltónk áldozatát. Az ellenséges elnyomást megszűntethetjük.

A Szent Szellem erejével, gyülekezetünkkel együtt úgy tapasztalhatjuk meg az Úr jókedvének esztendejét, mint még soha ezelőtt.

T-Fav

Jegyzetek

 1. A.W. Tozer, Of God and Men (Harrisburg, Pennsylvania: Christian Publications Inc., 1960), 35. o.
 2. Raymond F. Culpepper, No Church Left Behind (Cleveland, Tennessee: Pathway Press, 2007), 102. o.
 3. “The Cape Town Commitment” 1.5, idézi: Gary Tyra, The Holy Spirit in Mission (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2011), 11. o.
 4. Glasser, Announcing the Kingdom, 263. o., idézi: Culpepper, 34. o.
 5. Denzil R. Miller, The Spirit of God in Mission (Springfield: PneumaLife Publications, 2011), 233. o.
 6. U.o., 234. o.
 7. Melvin Ho, “A Comparison of Glossolalia in Acts and Corinthians,” (Assemblies of God iValue online cikkek, [http://agchurches.org/Sitefiles/Default/RSS/IValue/Resources/Holy%20Spirit/Articles/Glossolalia.pdf], letöltve: 2013. január 21.
+ posts

L. Alton Garrison az Assemblies of God amerikai pünkösdi felekezet alelnöke (Springfield, Missouri, USA)